Informacja dla autorów

Autorów Roczników prosimy o nadsyłanie tekstów możliwie pocztą elektroniczną (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Najchętniej widzimy program Word for Windows (plik w formacie *.rtf). Teksty artykułów prosimy zaopatrzyć w streszczenie (do 1 strony) oraz abstrakt (do 1/3-1/2 strony), oba w języku polskim. Objętość recenzji nie powinna przekraczać 6 znormalizowanych stron (po 1800 znaków na stronę).

Artykuły publikowane w Rocznikach Historycznych są recenzowane. Redakcja, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji nadsyłanych tekstów, dba o przekazanie każdego z nich do dwóch zewnętrznych recenzentów, dobieranych spośród najlepszych znawców danej problematyki. Recenzent nie jest informowany o personaliach autora opiniowanego tekstu, autor zaś nie zna nazwisk recenzentów. Recenzje przygotowywane są na piśmie, podług załączonego formularza.

Redakcja Roczników Historycznych dba o zabezpieczenie się przed niepożądanymi zjawiskami związanymi z nieujawnianiem wkładu osób trzecich w powstawanie tekstów. W związku z tym autorzy proszeni są o deklarację, iż przysługuje im pełnia praw autorskich do tekstów, które składają do druku załącznik. W przypadku tekstów podpisanych przez wielu autorów, są oni proszeni dodatkowo o ujawnienie wkładu (szacowanego procentowo) każdego z nich załącznik. Przypominamy też autorom o obowiązku podawania (na ogół w przypisie gwiazdkowym na początku tekstu) źródeł finansowania badań (projektów badawczych), w ramach których powstawał dany artykuł. Wszelkie przypadki naruszenia praw innych osób będą demaskowane, ujawniane zainteresowanym i zgłaszane odpowiednim instancjom.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana (papierowa).