Roczniki Historyczne tom LXXXIX okładka 1Roczniki Historyczne ukazują się od 1925 r. Ich założycielem był wybitny mediewista, profesor Kazimierz Tymieniecki.

Czasopismo szybko wyszło poza ramy lokalne i już przed wojną zyskało uznanie jako jedno z kilku najważniejszych polskich czasopism historycznych. Wydawcą Roczników początkowo, aż do wybuchu II wojny światowej, było Towarzystwo Miłośników Historii w Poznaniu. Po wojnie czasopismo ukazywało się już „nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, a od tomu XX (wydanego w 1955 r.) jako organ jego Wydziału Historii i Nauk Społecznych.

W 2003 r. jako współwydawca dołączył Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla.

Kazimierz Tymieniecki pełnił obowiązki redaktora aż śmierci w 1968 r., dzieląc je z ks. Henrykiem Likowskim (1925-1926), Kazimierzem Kaczmarczykiem (1925-1939), Zygmuntem Wojciechowskim (1946-1952), Kazimierzem Piwarskim (1956-1957), wreszcie Gerardem Labudą (od 1958 r.), który w 1969 r. przejął redakcję i piastował ją do 1986 r. W latach 1987-2002 redaktorem był Antoni Gąsiorowski. Obecnie (od 2003 r.) funkcję redaktora pełni Tomasz Jurek.

Roczniki Historyczne początkowo, zwłaszcza w latach międzywojennych, wykazywały szczególne zainteresowanie sprawami ziem zachodnich i stosunków polsko-niemieckich. Z czasem profil ten stracił na wyrazistości, znaczenia nabrała za to pewna specjalizacja chronologiczna. Od blisko ćwierćwiecza Roczniki Historyczne poświęcone są przede wszystkim polskim i powszechnym dziejom średniowiecza i wczesnych czasów nowożytnych.

W Rocznikach Historycznych ukazują się rozprawy (często także obszerniejsze, o objętości kilku arkuszy wydawniczych), artykuły, prace drobne, mniejsze teksty źródłowe, przeglądy badań, polemiki, a także liczne recenzje. Artykuły zaopatrzone są w streszczenia niemiecko- i angielskojęzyczne. Począwszy od tomu LXXI (2005) angielskie abstrakty artykułów dostępne są w Internecie na stronach The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH: www.cejsh.com.pl).

Współwydawca: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Czasopismo jest indeksowane w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH). Znajduje się na liście European Reference Index for Humanities (ERIH+).

Wydawnictwo PTPN od 2012 roku rozpoczęło digitalizację „Roczników Historycznych” za lata 1925-2008. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim Wydawnictwo ma obowiązek uzyskać zgodę Autorów lub ich spadkobierców na digitalizację i upowszechnienie w wersji elektronicznej prac, które zostaną udostępnione na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Autorów lub ich spadkobierców, którzy nie podpisali umowy licencyjnej o kontakt z naszym Wydawnictwem.

PL ISSN 0324-8585
e-ISSN 2451-134X