Roczniki Historyczne, t. LXXXII, 2016

p007 0 00 01Spis treści


ROZPRAWY

p007 0 00 01Tomáš Velička (Praha), Zeměpanské konfi rmační listiny pro slezská města do počátku 15. století


ARTYKUŁY I MATERIAŁY

p007 0 00 01Miłosz Sosnowski (Poznań), Kilka uwag o chronologii życia i twórczości Brunona z Kwerfurtu


p007 0 00 01Piotr Okniński (Warszawa), Główne etapy formowania się miasta lokacyjnego w Sandomierzu w XIII-XIV wieku


p007 0 00 01Marcin Starzyński (Kraków), Collegium desertum – niedokończona fundacja uniwersytecka Kazimierza Wielkiego


p007 0 00 01Andrzej Marzec (Kraków), W przededniu zjazdu koszyckiego. Dokument królowej Elżbiety Łokietkówny z 7 września 1374 roku


p007 0 00 01Michalina Duda (Toruń), Jeszcze raz o prokuratorze krzyżackim de Przewloki


p007 0 00 01Sobiesław Szybkowski (Gdańsk), List Wawrzyńca Tariego, stolnika królowej Barbary Cylejskiej, do marszałka Królestwa Polskiego Zbigniewa z Brzezia
z 13 VII 1413 roku


p007 0 00 01Paweł Stróżyk (Poznań), Herby na gotyckiej chrzcielnicy z katedry w Poznaniu


p007 0 00 01Adam Szweda (Toruń), Starania Jana Olbrachta o krzyżacką pomoc przeciwko księciu mazowieckiemu Konradowi III Rudemu w 1495 roku


p007 0 00 01Jacek Wijaczka (Toruń), Oskarżenia i procesy o czary w Koźminie w XVII-XVIII wieku


RECENZJE

p007 0 00 01Jan Rüdiger, Der König und seine Frauen. Polygynie und politische Kultur in Europa (9.-13. Jahrhundert), Berlin 2015 (Jerzy Strzelczyk, Poznań)
Fernhändler, Dynasten, Kleriker. Die piastische Herrschaft in kontinentalen Beziehungsgefl echten vom 10. bis zum frühen 13. Jahrhundert, hg. von Dariusz Adamczyk
und Norbert Kersken, Wiesbaden 2015 (Tomasz Jurek, Poznań)
Łukasz Maurycy Stanaszek, Wampiry w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2016 (Tomasz Jurek, Poznań)
John D. Hosler, John of Salisbury: military authority of the twelfth-century Renaissance, Leiden-Boston 2013 (Piotr Goltz, Warszawa)
Gewalt und Widerstand in der politischen Kultur des späten Mittelalters, hg. von Martin Kintzinger, Frank Rexroth und Jörg Rogge, Ostfi ldern 2015 (Jerzy Strzelczyk, Poznań)
Lords and Towns in Medieval Europe. The European Historic Towns Atlas Project, ed. by Anngret Simms and Howard B. Clarke, Farnham-Burlington 2015
(Anna Marynowska, Toruń)
Libor Jan, Václav II. Král na stříbrném trůnu, Praha 2015 (Tomasz Jurek, Poznań)
Pavel Otmar Krafl, Polské provinciální synody 13.-15. století, Praha 2016 (Tomasz Jurek, Poznań)
Christiane Klapisch - Zuber, Le voleur de paradis. Le bon larron dans l’art et la société (XIVe-XVIe siècles), Paris 2015 (Halina Manikowska, Warszawa)
Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski, Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie pisarzy i rękopisów klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku, Łódź 2016 (Marcin Starzyński, Kraków)
Tomasz Stolarczyk, Analecta Dominiciana. Szkice z dziejów Zakonu Braci Kaznodziejów w Polsce Środkowej (XIII-XVIII wiek), Wieluń 2016 (Krzysztof Kaczmarek, Poznań)
Marcin Grulkowski, Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne, Warszawa 2015 (Adam Kozak, Poznań)
Madlena Mahling, Ad rem publicam et ad ignem. Das mittelalterliche Schriftgut des Rigaer Rats und sein Fortbestand in der Neuzeit, Marburg 2015
(Adam Kozak, Poznań)

Fürstinnen und Konfesssion. Beiträge hochadliger Frauen zur Religionspolitik und Bekenntnis bildung, hg. von Daniel Gehrt und Vera von der Osten - Sacken, Göttingen 2015 (Jerzy Strzelczyk, Poznań)
Paweł Klint, Szlachecki obrót ziemi w powiecie kcyńskim w latach 1626-1655, Wrocław 2012 (Zbigniew Chodyła, Poznań)
Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1681-1700, wyd. Paweł Klint, Wrocław 2015 (Zbigniew Chodyła, Poznań)
Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1733-1763, wyd. Michał Zwierzykowski, Warszawa 2015 (Zbigniew Chodyła, Poznań)
Akademische Wissenskulturen. Praktiken des Lehrens und Forschens vom Mittelalter bis zur Moderne, hg. von Martin Kintzinger und Sita Steckel unter Mitarbeit
von Julia Crispin, Basel 2015 (Maciej Zdanek, Kraków)
Historyczno-topografi czny atlas miast śląskich, t. 5: Wrocław, opr. Grzegorz Strauchold, Rafał Eysymontt, Marburg 2016 (Adam Kozak, Poznań)

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

p007 0 00 01Wokół naukowej autobiografi i Jacka Wiesiołowskiego (Antoni Gąsiorowski, Puszczykowo)
Mój kontakt z profesorem Jackiem Wiesiołowskim na Uniwersytecie Śląskim (Jerzy Sperka, Katowice)
Jacka Wiesiołowskiego myśli ulotne o Poznaniu (Grażyna Rutkowska, Poznań)
Bibliografia publikacji Jacka Wiesiołowskiego (Antoni Gąsiorowski, przy współpracy Grażyny Rutkowskiej)

p007 0 00 01Współpracownicy rocznika oraz lista recenzentów Roczników Historycznych

 

powrotRH