Roczniki Historyczne, t. LXXXIV, 2018

p007 0 00 01Spis treści


ROZPRAWY I ARTYKUŁY

p007 0 00 01Werner Paravicini (Kilonia), Od nauki pomocniczej do nauki podstawowej. O współczesności i przyszłości warsztatu historyków

 

p007 0 00 01Grzegorz Pac (Uniwersytet Warszawski), Kalendarz z Kodeksu Gertrudy jako świadectwo dewocji monarszej. Wokół kultu świętych na styku chrześcijaństwa łacińskiego i wschodniego w XI wieku

 

 

p007 0 00 01Bogusława Deryło (Koszalin), Rzekomy dokument Konrada mazowieckiego dla biskupstwa płockiego z 1203 roku

 

p007 0 00 01Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Handel miedzią węgierską a restytucja rządów Władysława Łokietka w Polsce (1304-1312)

 

p007 0 00 01Wojciech Świeboda (Biblioteka Jagiellońska, Kraków), Błędy krawca Stanisława. Przyczynek do badań nad działalnością antyheretycką Stanisława ze Skarbimierza

 

p007 0 00 01Jakub Turek (Warszawa), Próba uruchomienia studium generalnego dominikanów we Wrocławiu na początku XV wieku

 

p007 0 00 01Adam Talarowski (Uniwersytet Warszawski), Dzieje w rękach Opatrzności. Elementy historiozofii Jana Długosza i jej uwarunkowania

 

p007 0 00 01Marian Wolski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), Spór przemyskiej kapituły katedralnej ze szlachtą o dziesięcinę biskupią w drugiej połowie XVI wieku
PRACE DROBNE I MATERIAŁY

p007 0 00 01Witold Brzeziński (Bydgoszcz), Uwagi do genealogii Borkowiców herbu Napiwo w drugiej połowie XIV i początkach XV wiekup007 0 00 01Bożenna Wyrozumska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Marcin Starzyński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Materiały do historii altarystów kościoła Mariackiego w Krakowie w średniowieczu. Część 1: Kalendarz i nekrolog oraz katalog altarystów i benefaktorów


p007 0 00 01Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Studenci z Polski dopuszczeni do prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Bolońskim na początku XVI wiek


p007 0 00 01Paweł Stróżyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), W sprawie dwu siedemnastowiecznych kamiennych tablic z Poznania. Przyczynek do historii poznańskiego klasztoru panien benedyktynekp007 0 00 01Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński), Wizyta polskich naukowców w Szczecinie i w Wolinie w 1935 roku
RECENZJE

p007 0 00 01Jeffrey Jaynes, Christianity Beyond Christendom. The Global Christian Experience on Medieval Mappaemundi and Early Modern World Maps, Wiesbaden 2018 (Jerzy Strzelczyk, Poznań)

Monumenta Germaniae Historica, Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser,
Bd. XIV, Tl. 5: Die Urkunden Friedrichs II. 1222-1226, bearb. von Walter Koch,
Wiesbaden 2017 (Maciej Dorna, Poznań)

Josef Žemlička, Do tří korun. Poslední rozmach Přemyslovců (1278-1301), Praha
2017 (Tomasz Jurek, Poznań)

Liber vetustissimus Gorlicensis / Das älteste Görlitzer Stadtbuch / Najstarsza księga miejska
zgorzelecka 1305-1416 (1423), cz. 1: 1305-1343, opr. Krzysztof Fokt, Christian
Speer, Maciej Mikuła, Kraków 2017 (Marcin Starzyński, Kraków)

Maciej Mikuła, Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale Magdeburgense)
w Polsce XIV – pocz. XVI w. Studium o ewolucji i adaptacji prawa, wyd. 2, Kraków
2018 (Marcin Starzyński, Kraków)

Jacek Laberschek, Sieć wodna średniowiecznego Krakowa i jej gospodarcze
wykorzystanie, Warszawa 2016 (Marcin Starzyński, Kraków)

Wigand von Marburg, Nowa kronika pruska, opr. Sławomir Zonenberg, Krzysztof
Kwiatkowski, Toruń 2017 (Tomasz Jurek, Poznań)

Tomáš Velička, Sepsání – užívání – uchovávání. Panovnické listiny v životě
českých královských měst ve středověku, Litoměřice-Praha 2018
(Tomasz Jurek,
Poznań)

Nejstarší městská kniha táborská z let 1432-1452, vyd. Alena M. Černá, František
Šmahel, Praha 2017 (Marcin Starzyński, Kraków)

Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej
XV-XVIII stulecia, red. Anna Adamska, Agnieszka Bartoszewicz,
Maciej
Ptaszyński, Warszawa 2017 (Patrycja Wiencierz, Kraków)

Dorota Żurek, Przestrzeń i społeczeństwo Chrzanowa średniowiecznego
i nowożytnego, Kraków 2015 (Patrycja Wiencierz, Kraków)

Acta capituli ecclesiae cathedralis Vilnensis saec. XVI-XVIII / Vilniaus katedros
bažnyčios kapitulos posėdžių protokolai XVI-XVIII a., t. 1: 1502-1533, ed. Darius
Argiletanus, Dalia Emilija Staškevičienė, Vilinius 2018
(Tomasz Jurek,
Poznań)

Universitäre Gelehrtenkultur vom 13.-16. Jahrhundert. Ein interdisziplinäres Quellenund
Methodenhandbuch, hg. von Jan-Hendryk de Boer, Marian Füssel und Maximilian Schuh, Stuttgart 2018 (Maciej Zdanek, Kraków)

Zwischen Konflikt und Kooperation. Praktiken der europäischen Gelehrtenkultur
(12.-
17. Jahrhundert), hg. von Jan-Hendryk de Boer, Marian Füssel, Jana Madlen
Schütte, Berlin 2016 (Maciej Zdanek, Kraków)

p007 0 00 01Odnowienie doktoratu Profesora Antoniego Gąsiorowskiegop007 0 00 01Współpracownicy rocznika oraz lista recenzentów Roczników Historycznych

 

powrotRH