Roczniki Historyczne, t. LXXXVI, 2020


p007 0 00 01Spis treści/Contents


ROZPRAWY I ARTYKUŁY/STUDIES AND ARTICLES

p007 0 00 01Miłosz Sosnowski (Poznań), Legenda Adelbertus alto sanguine. Komentarz, wydanie, miejsce w tradycji Nascitur (BHL 38), wydanie

Adelbertus alto sanguine – an abridged legend of St. Adalbert of Prague: commentary, its place in the textual tradition of Nascitur (BHL 38), edition

 

p007 0 00 01Ewa Wółkiewicz (Warszawa), Nyski wykaz proskrypcji z ostatniej ćwierci XIII wieku. Nowa edycja z komentarzem

The Nysa (Neisse) list of proscriptions from the last quarter of the 13th century. A new edition with commentary

 

p007 0 00 01Krzysztof Ożóg (Kraków), Wizerunek Jana i Karola IV Luksemburgów w Rocznikach Jana Długosza

The images of John and Charles IV of Luxemburg in the Annals of Jan Długosz

 

p007 0 00 01Marian Wolski (Kraków), Ugoda biskupa przemyskiego Macieja z miejscową szlachtą w sprawie dziesięcin z ostatniego dziesięciolecia XIV wieku

The agreement of Maciej, bishop of Przemyśl, with the local gentry concerning the tithe from the last decade of the 14th century

 

p007 0 00 01Paweł Dembiński (Poznań), Geneza metryki poznańskiej kapituły katedralnej

The origins of the metrica of the cathedral chapter in Poznań

 

p007 0 00 01Sergiej Polechow (Moskwa), Sobiesław Szybkowski (Gdańsk), Nowe źródło do dziejów kształtowania się polskiej reprezentacji stanowej w późnym średniowieczu. Raport krzyżackiego informatora Mikołaja Steinchena z początku grudnia 1432 roku

A new source for the history of Polish estate representation development in late Middle Ages. The report of the Teutonic Knights informer Nikolaus Steinchen from early December 1432

 

p007 0 00 01Marcin Starzyński (Kraków), Materiały do historii altarystów kościoła Mariackiego w Krakowie w średniowieczu, Część 2: Statuty domu altarystów

Materials for the history of altarists of Virgin Mary Church in Cracow in the Middle Ages, Part 2: Statutes of the house of altarists

 

p007 0 00 01Stanisław A. Sroka (Kraków), Mikołaj z Tuchowa. Zapomniany astronom i lekarz z XV wieku oraz jego europejskie peregrynacje

Mikołaj of Tuchów. A forgotten astronomer and physician of the 15th century and his European peregrinations

 

p007 0 00 01Maciej Zdanek (Kraków), Zapiski biograficzne i historyczne Grzegorza ze Stawiszyna (1481-1540) oraz ich kontynuacja

Biographical and historical notes by Grzegorz of Stawiszyn (1481-1540) and their continuation..

 

p007 0 00 01Krystyna Szelągowska (Białystok), Arilda Huitfeldta szlachecka wizja dziejów narodowych Danii

Arild Huitfeldt’s aristocratic vision of the national history of Denmark

 ARTYKUŁY RECENZYJNE

p007 0 00 01Antoni Gąsiorowski (Puszczykowo), Pamięć o profesorze Kazimierzu Tymienieckim [Kazimierz Tymieniecki. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci mistrza nauk mediewistycznych, red. Jarosław Nikodem, Poznań 2019]p007 0 00 01Jarosław Jarzewicz (Poznań), Czy historia sztuki jest przydatna historykowi? [Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak, Marcin Wiewióra, Zagraniczne podróże budowniczych (architektów, kamieniarzy, murarzy) i rzeźbiarzy w łacińskiej Europie od X do pierwszej połowy XIV wieku w świetle źródeł pisanych, Toruń 2020


p007 0 00 01Adam Kozak (Poznań), O metodzie badań nad małżeństwem późnośredniowiecznym [Magdalena Biniaś-Szkopek, Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV wieku, Poznań 2018]

 

p007 0 00 01Antoni Gąsiorowski (Puszczykowo), Od szlachetnego pana Aradłów do szlachetnego pana Żmielcza, czyli o wydaniu lustracji małopolskich oraz ruskich ceł i myt z XVI wieku [Lustracja ceł i myt małopolskich z 1565 roku, wyd. Bożenna Wyrozumska przy współpracy Marcina Starzyńskiego, indeksy opr. Patrycja Wiencierz, Kraków 2019]RECENZJE/REVIEWS

p007 0 00 01Eduard Mühle, Die Slawen im Mittelalter zwischen Idee und Wirklichkeit, Wien-Köln-Weimar 2020 (Jerzy Strzelczyk, Poznań)

 


p007 0 00 01Dariusz A. Sikorski, Religie dawnych Słowian. Przewodnik dla zdezorientowanych, Poznań 2018 (Karol Kollinger, Warszawa)

 


p007 0 00 01Norbert Kersken, Przemysław Wiszewski, Neue Nachbarn in der Mitte Europas. Polen und das Reich im Mittelalter, Darmstadt 2020 (Tomasz Jurek, Poznań)

 


p007 0 00 01Przemysław Urbańczyk, Bolesław Chrobry – lew ryczący, Toruń 2017
(Dariusz A. Sikorski, Poznań)

 


p007 0 00 01Das Sakramentar aus Tyniec. Eine Prachthandschrift des 11. Jahrhundert und die Beziehungen zwischen Köln und Polen in der Zeit Kasimirs des Erneueres, hg. von Klaus Gereon Beuckers, Andreas Bihrer, unter Mitarbeit von Ursula Prinz, Wien-Köln-Graz 2018 (Tomasz Jurek, Poznań)

 


p007 0 00 01Werner Paravicini, Adlig leben im 14. Jahrhundert. Weshalb sie fuhren: Die Preußen-reisen des europäischen Adels, Teil 3, Göttingen 2020 (Tomasz Jurek, Poznań)

 


p007 0 00 01Katalog nagrobków piastowskich, opr. Aleksandra Losik-Sidorska, Poznań 2020 (Tomasz Jurek, Poznań)

 


p007 0 00 01Michał Skoczyński, Contrata Masoviae. Dominikanie na Mazowszu od XIII do XVI wieku, Poznań 2019 (Maciej Zdanek, Kraków)

 


p007 0 00 01Adam Kozak, Pleszew w późnym średniowieczu i u progu epoki nowożytnej (koniec XIV – początek XVI wieku), Poznań 2020 (Marcin Starzyński, Kraków)

 


p007 0 00 01Urszula Zachara-Związek, Łacina późnośredniowiecznych ksiąg ławniczych Starej Warszawy, Warszawa 2019 (Marcin Starzyński, Kraków)

 


p007 0 00 01Najstarsze rachunki przemyskie (1472-1510), wyd. Anna Łosowska, Michał Schmidt, Przemyśl 2019 (Marcin Starzyński, Kraków)

 


p007 0 00 01Krzysztof Kaczmarek, Święcenia duchowieństwa w diecezji gnieźnieńskiej w latach 1482-1493, Poznań 2018 (Adam Kozak, Poznań)

 


p007 0 00 01Krzysztof Mrozowski, Przestrzeń i obywatele Starej Warszawy od schyłku XV wieku do 1569 roku, Warszawa 2020 (Marcin Starzyński, Kraków)

 


p007 0 00 01Andrzej Karpiński, Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Katalog, współpraca Emil Kalinowski, Elżbieta Nowosielska, Warszawa 2020 (Tomasz Jurek, Poznań)

 


p007 0 00 01Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, red. Krzysztof Chłapowski, Marek Słoń (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 4), Warszawa 2017 (Zbigniew Chodyła, Poznań)

 


p007 0 00 01650 lat herbu miasta Krakowa. Wystawa dedykowana Profesorowi Marianowi Friedbergowi w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Katalog wystawy, scenariusz Zenon Piech, Kraków 2019 (Paweł Stróżyk, Poznań)

 


p007 0 00 01Akademische Festkulturen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Zwischen Inaugurationsfeier und Fachschaftsparty, hg. von Martin Kintzinger, Wolfgang Eric Wagner, Marian Füssel unter Mitarbeit von Stefan Hynek, Basel 2019 (Maciej Zdanek, Kraków)


p007 0 00 01Współpracownicy rocznikap007 0 00 01Lista recenzentów Roczników Historycznych

 

powrotRH