Roczniki Historyczne, t. LXXXIX, 2023


p007 0 00 01Spis treści/Contents


ROZPRAWY I ARTYKUŁY/STUDIES AND ARTICLES

p007 0 00 01Marcin Starzyński (Kraków), „Brakujący element”, czyli o nieznanym nadaniu dla klasztoru wallombrozjanów w Coltibuono z 1201 roku

“The missing element”, or the unknown endowment for the monastery of Vallombrosians in Coltibuono from 1201

 

p007 0 00 01Sobiesław Szybkowski (Gdańsk), Z Krzyżakami przeciw królowi Polski w 1388 roku. Umowa wielkopolskich panów z Zakonem Krzyżackim w sprawie pomocy zbrojnej przeciwko Władysławowi Jagielle i jej sygnatariusze

With Teutonic Knights against the king of Poland in 1388. The agreement of Great Poland lords with the Teutonic Order concerning military aid against Władysław Jagiełło and its signatories

 

p007 0 00 01Stanisław A. Sroka (Kraków), Ile zarabiał profesor Uniwersytetu Bolońskiego w późnym średniowieczu?

How much did a professor of the University of Bologna earn in late Middle Ages?

 

p007 0 00 01Tomasz Walczak (Kraków), Personel kancelarii biskupa krakowskiego Tomasza Strzępińskiego (1455-1460)

The personnel of the chancellery of the bishop of Cracow Tomasz Strzępiński (1455-1460)

 

p007 0 00 01Paweł Kras (Lublin), Biskup, papieski inkwizytor i heretycy. Uwagi o dokumentacji procesów o herezję w księdze biskupa włocławskiego Zbigniewa Oleśnickiego (1473-1481)

Bishop, papal inquisitor and heretics. Remarks on the records of heresy trials in the court book of Bishop Zbigniew Oleśnicki of Włocławek

 

p007 0 00 01Adam Szweda (Toruń), Łowy książąt mazowieckich a spław na Omulwi. Handel, polityka i ochrona środowiska w początkach XVI wieku

 

The hunts of Masovian dukes and floating on the Omulew. Trade, politics and environment protection in early 16th century

 

p007 0 00 01Krzysztof Kaczmarek (Poznań), Wykazy członków bractwa różańcowego przy klasztorze dominikanów w Świdnicy z XVI wieku

Lists of members of the Confraternity of the Holy Rosary at the Dominican monastery in Świdnica from the 16th centuryRECENZJE/REVIEWS

p007 0 00 01Ibrahim ibn Yaqub’s Account of His Travel to Slavic Countries as Transmitted by al-Bakri, with Contemporary Commentaries, ed. by Mustafa Switat, Berlin 2022
(Dariusz A. Sikorski, Poznań)


Des Kaisers letzte Reise. Höhepunkt und Ende der Herrschaft Ottos des Großen 973 und sein (Weiter-)Leben vom Mittelalter bis zur Gegenwart, hg. von Stephan Freund, Gabriele Köster, Matthias Puhle, Halle (Saale) 2023 (Tomasz Jurek, Poznań)


Rudi Künzel, The Plow, the Pen, and the Sword. Images and Self-Images of Medieval People in the Low Countries, London – New York 2018 (Stanisław Rosik, Wrocław)


Thomas Insley, Die Personengruppen um die Mainzer Erzbischöfe Siegfried II. (1200-1230) und Siegfried III. (1230-1249), Heidelberg 2022 (Tomasz Jurek, Poznań)


Historiografia doby rozbicia dzielnicowego w Polsce. Materiały z konferencji Poznań 31 marca 2022 r., red. Bartosz Jabłoński, Konrad Maik, Damian Janiak, Łukasz Jędrowski, Poznań 2023 (Rafał Rutkowski, Warszawa)


Paweł Żmudzki, Dux fabulosus. O tradycji historiograficznej osnutej wokół postaci Leszka Czarnego od „Gesta Lestkonis” do dzieł Bartosza Paprockiego, Warszawa 2023 (Tomasz Jurek, Poznań)


Cronica Aule Regie. Die Königsaaler Chronik, hg. von Anna Pumprová und Libor Jan (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, tomus XL), Wiesbaden 2022 (Tomasz Jurek, Poznań)


Marcin A. Klemenski, Bolko II Mały (ok. 1309/12 – 1368) książę świdnicko-jaworski i margrabia łużycki, Kraków 2023 (Tomasz Jurek, Poznań)


Eugene Smelyansky, Heresy and Citizenship. Persecution of Heresy in Late Medieval German Cities, New York 2021 (Rafał Kulicki, Lublin)


Hanna Zaremska, Wykłady z dziejów Żydów w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2023 (Marcin Starzyński, Kraków)


Zapisy sesji sądowych w Hrubieszowie z lat 1429-1470, opr. i wyd. Grzegorz Jawor, Małgorzata Kołacz - Chmiel, Anna Sochacka, przy współudziale Waldemara Bukowskiego, Warszawa 2023 (Adam Kozak, Poznań)


Privilegia Casimiriana. Przywileje króla Kazimierza IV Jagiellończyka dla Gdańska z okresu wojny trzynastoletniej, wyd. Marcin Grulkowski, Gdańsk 2023 (Marcin Starzyński, Kraków)


The Correspondence of John of Capestrano. Letters Exchanged during His Stay in the Kingdom of Hungary (1455-1456) and with Hungarian Recipients Beforehand (1451-1455), ed. by György Galamb, Budapest-Szeged 2023 (Marcin Starzyński, Kraków)


Michael Matheus, Roma docta. Northern Europeans and Academic Life in the Renaissance, Regensburg 2021 (Michał Bartoszak, Poznań)


Hochschule und Politik. Politisierung der Universitäten vom Mittelalter bis zur Gegenwart, hg. von Martin Kintzinger, Wolfgang Eric Wagner, Ingo Runde, Basel 2022 (Maciej Zdanek, Kraków)

Diana Mishkova, Rival Byzantiums. Empire and Identity in Southeastern Europe, Cambridge 2023 (Anna Kotłowska, Poznań)


Witold Garbaczewski, Agnieszka Murawska, Wielkopolska w monetach i medalach. Podróż przez tysiąclecie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, [Poznań 2022] (Zbigniew Chodyła, Poznań)

 

POLEMIKI

p007 0 00 01Paweł Babij (Wrocław), Pieczęcie rycerstwa obcego na Śląsku do 1335 roku w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Kilka uwag w odpowiedzi na recenzję Tomasza Jurka


p007 0 00 01Tomasz Jurek (Poznań), Odpowiedź dr. Pawłowi Babijowi


p007 0 00 01Współpracownicy Rocznikap007 0 00 01 Lista recenzentów Roczników Historycznych

 

powrotRH