Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Zasady recenzowania artykułów

Artykuły publikowane w Rocznikach Historycznych podlegają recenzowaniu. Procedura recenzyjna odbywa się zgodnie z zaleceniami opublikowanymi w broszurze: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

  • Autor, przysyłając artykuł, wyraża tym samym zgodę na proces jego recenzowania. Artykuły poddawane są najpierw ocenie przez Redakcję.
  • Teksty przez nią zaakceptowane przekazywane są następnie do recenzji przez dwóch recenzentów zewnętrznych.
  • Wyboru recenzentów dokonuje Redakcja, starając się zawsze znaleźć najlepszych znawców danej problematyki.
  • Recenzje sporządzane są w formie pisemnej, podług formularza, którego wzór umieszczony jest na stronie internetowej czasopisma.
  • Recenzowanie odbywa się w trybie double-blind review: autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci – nazwiska autora.
  • Opinie, uwagi i wnioski recenzentów udostępniane są autorowi artykułu, który powinien dokonać poprawek zgodnie z ich sugestiami. Jeżeli zakres poprawek jest znaczny, poprawiony artykuł może być ponownie poddany recenzji.
  • Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje Redakcja.

Lista recenzentów współpracujących z Redakcją publikowana jest na stronie internetowej czasopisma.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności