Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Zasady cytowania

  • Częściej cytowane pozycje (zwłaszcza edycje źródeł, czasopisma) można skracać. O wprowadzeniu skrótu należy uprzedzić przy pierwszym odwołaniu się do danej pozycji, gdzie umieszczony musi zostać pełen opis z adnotacją o dalszym cytowaniu w skróceniu, np. (dalej cyt.: MPH). Nie stosujemy ustalonego zestawu skrótów.
  • Przy cytowaniu materiałów rękopiśmiennych podać należy miejsce i instytucję przechowywania (w brzmieniu właściwym dla danego kraju i języka), sygnaturę oraz wskazać odpowiednie strony lub karty.
  • Opisy bibliograficzne w przypisach oddajemy czcionką prostą (bez wyróżniania tytułów kursywą) i podajemy w języku polskim (stąd: wyd., a nie ed. lub hg.). Prace publikowane alfabetach innych niż łaciński prosimy opisywać za pomoc tychże alfabetów (bez transliteracji).
  • Tytuły czasopism nie są ujmowane cudzysłów.
  • Używamy polskich określeń: tenże, taż, tamże (nie zaś idem, eadem czy ibidem).
  • Nie stosujemy stałego systemu skrótów. Jeśli to potrzebne, autor może wprowadzać skróty na częściej cytowane pozycje, przy pierwszym przywołaniu podając ich pełen opis, np.: Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. I-IV, Kraków 1876-1905 (dalej cyt.: KDM).
  • Prosimy nie zaznaczać spacjowania nazwisk autorów (co nastąpi w ramach adiustacji redakcyjnej).

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności