Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Etyka wydawnicza

Czasopismo stawia sobie za cel działanie w zgodzie z Kodeksem Postępowania opracowanym przez Komitet ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics– COPE) oraz wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk dla wydawców czasopism.

Redakcja zobowiązuje się do oceny maszynopisu pod kątem zawartości intelektualnej (waga, oryginalność, trafność, przejrzystość pracy) bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub poglądy polityczne autorów. Decyzja redakcji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu będzie opierać się wyłącznie na znaczeniu, oryginalności i jasności artykułu oraz znaczeniu badań dla celu czasopisma.

Decyzje o redagowaniu i publikowaniu treści nie są określane poza samym czasopismem – przez politykę rządów ani innych agencji. Redakcja zachowuje wyłączną kontrolę nad całą zawartością redakcyjną czasopisma i terminem publikacji tych treści.

Redaktorzy i członkowie rady naukowej nie będą wykorzystywać niepublikowanych informacji ujawnionych w przesłanym maszynopisie do własnych celów badawczych bez wyraźnej pisemnej zgody autorów.

W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego, takiego jak plagiat lub próba opublikowania wydanej już wcześniej pracy bądź jej części (tzw. autoplagiat), redakcja wniesie o złożenie wyjaśnień, a następnie podejmie kroki przewidziane w wytycznych COPE. Może to oznaczać zawiadomienie władz jednostki naukowej autora, odrzucenie artykułu, a także odmowę publikowania w czasopiśmie jakichkolwiek tekstów autorstwa tej osoby. Redakcja zastrzega też sobie prawo ogłoszenia decyzji na stronie internetowej czasopisma.

Każdy zgłoszony akt nieetycznego zachowania wydawniczego zostanie zbadany, nawet jeśli zostanie wykryty wiele lat po publikacji.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności