Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Rocznik LXXXI, 2015

Rozprawy i artykuły / Studies and articles

Prace drobne i materiały

Recenzje / Reviews

 • Michael Borgolte, Mittelalter in der größeren Welt. Essays zur Geschichtsschreibung
  und Beiträge zur Forschung, Berlin 2014 (Jerzy Strzelczyk, Poznań) . . . . . . . . . . . . 209
 • Liber pontificalis I-XCVI (usque ad annum 772). Księga pontyfików 1-96 (do roku
  772); Liber pontificalis XCVII-CXII (ann. 772-891). Księga pontyfików 97-112
  (772-891), opr. Monika Ożóg, Henryk Pietras SJ, Kraków 2014-2015
  (Jerzy Strzelczyk, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
 • Mächtige Frauen? Königinnen und Fürstinnen im europäischen Mittelalter (11.-14. Jahrhundert), hg. von Claudia Zey, Ostfildern 2015
  (Jerzy Strzelczyk, Poznań) . . . . . . 213
 • Akkulturation im Mittelalter, hg. von Reinhard Härtel, Ostfildern 2014
  (Tomasz Jurek, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
 • Urkunden und ihre Erforschung. Zum Gedenken an Heinrich Appelt, hg. von Werner Maleczek, Wien 2014
  (Tomasz Jurek, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
 • Polen im Mittelalter. Ein Verzeichnis der seit 1990 auf Deutsch, Englisch und Französisch
  publizierten Arbeiten der polnischen Mediävistik, zusammengestellt von Eduard
  Mühle, Krakau 2014 (Tomasz Jurek, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
 • Slezsko v dějinách českého státu, I: Od pravěku do roku 1490, II: 1490-1763, red.
  Zdeňek Jirásek, Praha 2012 (Tomasz Jurek, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
 • Bernhard Stasiewski, Die Anfänge der Christianisierung Polens auf dem
  Hintergrund der slavischen Missionsgeschichte des frühen Mittelalters, Münster 2014
  (Tomasz Jurek, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
 • Jacek Osiński, Statut Bolesława Krzywoustego, Kraków 2014
  (Tomasz Jurek, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
 • Christina Meckelnborg, Tractatus de urbe Brandenburg. Das älteste Zeugnis
  brandenburgischer Geschichtsschreibung. Textanalyse und Edition, Berlin 2015
  (Jerzy Strzelczyk, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
 • Josef Ž e m l i č k a, Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru
  přemyslovské epochy, Praha 2014 (Tomasz Jurek, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
 • Anna O b a r a - P a w ł o w s k a, Polityka gospodarcza Władysława Łokietka, Lublin
  2014 (Andrzej Marzec, Kraków) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
 • Vasileios S y r o s, Marsilius of Padua at the Intersection of Ancient and Medieval
  Traditions of Political Thought, Toronto-Buffalo-London 2012 (Piotr Goltz,
  Warszawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
 • Eliana C o r b a r i, Vernacular Theology. Dominican Sermons and Audience in Late
 • Medieval Italy, Berlin-Boston 2013 (Piotr Białecki, Warszawa) . . . . . . . . . . . . . . . . 244
  Tomasz T o r b u s, Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk
  2014 (Maria Spławska-Korczak, Toruń) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
 • Marcin S t a r z y ń s k i, Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria, Kraków
  2015 (Adam Kozak, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
 • Maciej M i k u ł a, Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich
  (1386-1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce, Kraków 2014 (Marcin
  Starzyński, Kraków) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
 • Jürgen H e y d e, Transkulturelle Kommunikation und Verflechtung. Die jüdischen
  Wirtschaftseliten in Polen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, Wiesbaden 2014
  (Tomasz Jurek, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
 • Dagmara A d a m s k a, Agnieszka L a t o c h a, Dominik N o w a k o w s k i, Aleksander
  P a r o ń, Marcin S i e h a n k i e w i c z, Robert S i k o r s k i, Słownik wsi śląskich
  w średniowieczu, t. 1: Powiat lubiński, Wrocław 2015 (Tomasz Jurek, Poznań) . . . . 263
 • Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku
  a raném novověku, red. Kamil B o l d a n, Jindřich M a r e k, Praha 2013 (Jakub
  Łukaszewski, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
 • Roland C z a r n e c k i, Kronika Namysłowa autorstwa Johannesa Frobena jako utwór
  dziejopisarstwa miejskiego, Warszawa 2015 (Marcin Starzyński, Kraków) . . . . . . . 269
 • Maciej Z i e m i e r s k i, Skład osobowy Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na
  Zamku Krakowskim w XVII-XVIII wieku, Kraków 2013 (Marcin Starzyński,
  Kraków) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Polemiki

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności