Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Rocznik LXXX, 2014

Rozprawy i artykuły / Studies and articles

Materiały / Materials

Recenzje / Reviews

 • Manuel K o c h, Ethnische Identität im Entstehungsprozess des spanischen Westgotenreiches, Berlin-Boston 2012; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
 • Jamie W o o d, The Politics of Identity in Visigothic Spain. Religion and Power in the Histories of Isidore of Seville, Leiden-Boston 2012 (Jerzy Strzelczyk, Poznań) . . . . 201
 • East Meets West in the Middle Ages and Early Modern Times. Transcultural Experiences in the Premodern World, ed. by Albrecht C l a s s e n, Berlin-Boston 2013 (Jerzy
  Strzelczyk, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
 • Geschichte der Slavia Asiatica. Quellenkundliche Probleme, hrsg. von Christian
  L ü b k e, Ilmira M i f t a k h o v a und Wolfram v o n S c h e l i h a, Leipzig 2013
  (Jerzy Strzelczyk, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
 • Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy, nowe metody, red. Anna A d a m s k a
  i Paweł K r a s, Lublin 2013 (Halina Manikowska, Warszawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
 • Thomas F r e n z, Abkürzungen. Die Abbreviaturen der Lateinischen Schrift von der
  Antike bis zur Gegenwart. Tafelband, Stuttgart 2014 (Tomasz Jurek, Poznań) . . . . . 213
 • Błażej Ś l i w i ń s k i, Bezprym, pierworodny syn pierwszego króla Polski (986 – zima/
  wiosna 1032), Kraków 2014 (Tomasz Jurek, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
 • Die Chronik der Polen des Magisters Vincentius. Magistri Vincentii Chronica
  Polonorum, hrsg. von Eduard M ü h l e, Darmstadt 2014 (Tomasz Jurek, Poznań) . . 221
 • Polonia pontificia sive Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus
  ante annum MCLXXXXVIII Poloniae ecclesiis, monasteriis, civitatibus singulisque
  personis concessorum, congessit Waldemarus K ö n i g h a u s, Gottingae 2014
  (Tomasz Jurek, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
 • Roman S t e l m a c h, Katalog średniowiecznych dokumentów przechowywanych
  w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Wrocław-Racibórz 2014 (Tomasz Jurek,
  Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
 • Dana D v o ř á č k o v á - M a l á, Jan Z e l e n k a a kolektiv, Přemyslovský dvůr. Život
  knížat, králů a rytířů ve středověku, Praha 2014 (Ivan Hlaváček, Praha) . . . . . . . . . 228
 • Michał B r o d a, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku,
  Kraków 2014 (Jakub Łukaszewski, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
 • Alina P o l a k, Dyplomatyka kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz
  dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku, Opole 2014 (Adam
  Kozak, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
 • Acta consularia Casimiriensia. Fragmenta inedita de annis 1378, 1394-1396, wyd.
  Marcin S t a r z y ń s k i, Kraków 2014 (Adam Kozak, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
 • Zofia W i l k - W o ś, Późnośredniowieczna kancelaria arcybiskupów gnieźnieńskich
  (1437-1493), Łódź 2013 (Tomasz Jurek, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
 • Cultures of religious reading in the Late Middle Ages. Instructing the soul, feeding
  the spirit, and awakening the passion, ed. Sabrina C o r b e l l i n i, Turnhout 2013
  (Paweł Kras, Lublin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
 • Leszek W o j c i e c h o w s k i, Do świętej Katarzyny na Synaju i w Aleksandrii. Opis
  pielgrzymki w nurcie piśmiennictwa pątniczego – od Breydenbacha do Wargockiego
  (1486-1610), Lublin 2013 (Marcin Starzyński, Kraków) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
 • Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1657-1680, wyd. Paweł
  K l i n t, Wrocław 2011 (Zbigniew Chodyła, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
 • Robert K o ł o d z i e j, Michał Z w i e r z y k o w s k i, Bibliografia parlamentaryzmu
  Rzeczypospolitej szlacheckiej. Bibliography of the Parliamentary System of the
  Nobles’ Republic, Poznań 2012 (Zbigniew Chodyła, Poznań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
 • Professorinnen und Professoren gewinnen. Zur Geschichte des Berufungswesens an den Universitäten Mittelauropas, hrsg. von Christian H e s s e und Rainer Christoph
  S c h w i n g e s, Basel 2011 (Maciej Zdanek, Kraków) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Polemiki

Wspomnienie pośmiertne

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności